Викладацький склад

Фріс Павло Львович

       Доктор юридичних наук, професор,            член-кореспондент Національної академії правових наук України, 

Заслужений діяч науки і техніки України

Завідувач кафедри кримінального права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

У 1972 р. — закінчив юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.

У 1983 р.  — кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

З 1990 р. — доцент Івано-Франківського педагогічного інституту ім. Василя Стефаника.

З 1992 р. — працює на юридичному факультеті (з 2002 р. — Юридичному інституті) Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 

У 1998  р. — доцент кафедри кримінального права

У 2006 р. — доктор юридичних наук , спеціальність 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2008 р. — професор  кафедри кримінального права і кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2010 р. — Заслужений діяч науки і техніки України.

У 2015 р.  —Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за внесок в юридичну науку.

 У 2011 р. — (дійсний член) Академії наук Вищої освіти України.

З вересня 2020 року член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Місця роботи, професійний досвід

З 2008 року очолює кафедру кримінального права Навчально наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2013 року за сумісництвом очолює навчально-наукову лабораторію дослідження політики у сфері боротьби зі злочинністю Інституту проблем боротьби зі злочинністю імені академіка В. В. Сташиса НАПрНУ та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (на громадських засадах). 

З 2014 року П. Л. Фріс є членом координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-правових наук НАПрН України.

 

1.Фріс П.Л.Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми :монографія. Київ :Атіка , 2005 . 332 с.;

2.Фріс П.Л.Нарис історії кримінально-правової політики України (2005 р.) :монографія. Київ: Атіка, 2005. 124 с.;

3.Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини. Монографія. Івано-Франківськ-Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009.  169 с.

4.Фріс П.Л .Порівняльне кримінальне право Республіки Польща та України у контексті Європейського союзу. Porównawcze pravo karne Rzeczpospolitej i Ukrainy w kontekscie Unii Europejskiej. Монографія. Івано-Франківськ , Ополє. 2007. – Iwano-Frankivsk ,Opole. 2007.  275 с. (у співавторстві:Басай В.Д., Стадніченько С.Л.)

5.Фріс П.Л. Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро 2012 : навчальний посібник. Гриф МОН України. Івано-Франківськ, 2011.  868 с.

6.Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми , за загальною редакцією Заслуженого діяча науки і техніки україни, д.ю.н.,проф., П.Л.Фріса та д.ю.н., проф.,В.Б.Харченка, Івано-Франківськ -Харків, 2016. 419 c.

7. Фріс П.Л., Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика у сфері регулювання заходів безпеки : монографія. Харків : Право. 2020. 328 с.

8. Фріс П.Л., Козич І. В., Гануляк Е. М. Диспозитивний метод реалізації кримінально-правової політики Монографія, , Голіней О. М. 2020. 203 с 

9.Фріс П.Л. Вибрані праці. Івано-Франківськ-2014.

10.Фріс П.Л. Загальна частина кримінального права України (2-ге видання) — Київ: Атіка, 2009,

11.Фріс П.Л.Політика у сфері боротьби зі злочинністю: теоретичні та правові проблеми (у співавторстві) . 2016 р.

12.Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручн. Видання 3-те, доп і перероб. Одеса, Фенікс, 2018.  394 с.

13.Ihor B. Medytskyi, Yurii I. Mykytyn, Victoriia V. Shpiliarevych,The annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the armed conflict in eastern Ukraine as a crime of aggression by the Russian Federation against Ukraine  Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume X. Issue 1(39). Spring 2019.S. 165-173

14.Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика.  2020, №15 с. 52-66 

15.Кримінально-правова правосвідомість і кримінально-правовий менталітет вироблення підходів, кримінально-правові дослідження -2020. Альманах наукових праць. Миколаївський інститут права ОНЮА, ВГО «АУП». с. 52-31

16.Yurii I. Mykytyn, Sviatoslav M. Krul, and Viktoriia V. Shpiliarevych  Activity of the European Court of Human Rights and Its Impact on Ukraine’s Criminal Justice Policy. Діяльність Європейського суду з прав людини та його вплив на кримінальну політику України , Advanced Research in Law and Economics. Volume X Issue 3(41) Summer 2019. Р. 762-767 

17. Передмова до монографій І. Б. Медицького «Наслідки злочинності в Україні: теоретичні та прикладні аспекти» Б. Наслідки злочинності в Україні: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / І. Б. Медицький. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2020

18.Соціальна обумовленість необхідності створення нового Кримінального кодексу України. “Засади нової редакції кримінального кодексу України”. Матеріали міжнародної наукової конференції м. Харків, 17–19 жовтня 2019 року С. 54-59

19. Фріс П.Л. Про боротьбу зі злочинними спільнотами (нотатки на полях закону)  Юридичний вісник України № 28-29 (1305-1306) 17-30.07.2020 С.16-17

20.Передмова до монографії І. Б. Козича «Кримінально-правова політика: функції та функціонування» Кримінально-правова політика: функції та функціонування». Івано-Франківськ. Супрун В. П. 2020 . С. 3-6 

 

Наукова діяльність

Напрямки діяльності на сучасному етапі – політика у сфері боротьби зі злочинністю, теоретичні проблеми кримінального права.

У 2006 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-правова політика України» та здобув науковий ступінь доктор юридичних наук. З 2008 року професор по кафедрі кримінального права та кримінології.

Основні праці: монографії «Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми» (2005), «Нарис історії кримінально-правової політики України» (2005), «Порівняльне кримінальне право Республіки Польщі та України у контексті Європейського союзу» (у співавторстві 2007), «Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини» (2009), «Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми» (у співавторстві – 2016 р.)

Є автором більше 15 навчальних та методичних посібників більшість з яких отримали гриф МОН України.

П. Л. Фріс є автором підручника «Кримінальне право України. Загальна частина», який витримав три видання (2004, 2009, 2018 рр.), 3 статей в 17 томі Великої української юридичної енциклопедії «Кримінальне право» та 14 статей в томі «Кримінологія».

Є автором понад 270 наукових публікацій, більше 100 з яких опубліковано у фахових виданнях України.

П. Л. Фріс є консультантом 3 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук та керівником 13 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук.

П. Л. Фріс є членом двох спеціалізованих вчених рад по присудженню наукового ступеню доктора та кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08  в Інституті держави і права імені В. М. Корецького та у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Організаційна діяльність

Є членом редколегій та редакційних рад ряду періодичних видань включених до переліку затвердженому ВАК України – збірників наукових праць навчально-наукового Юридичного інституту ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та «Вісник асоціації кримінального права України». Є членом редколегії зарубіжного видання «Studia prawnicze» Краківської Академії ім. Анджея Фриша Моджеєвськего (Краків, Республіка Польща) та міжнародного журналу «Верховенство права» (Україна-Республіка Молдова).

П. Л. Фріс науковий консультант Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, є співавтором ряду Законів України прийнятих Верховною Радою України.

У 2009 р. П. Л. Фріс присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 2010 році П. Л. Фріс визнаний переможцем конкурсу «Юрист року» за версією Спілки юристів України.

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого НАПрНУ (2012 р.) за видатні досягнення у науково-дослідницькій діяльності з проблем законодавства.

Нагороджений Почесною медаллю Верховної Ради та Ради Міністрів Вірменської РСР, відомчими медалями та відзнаками МВС СРСР та МВС України.

Козич Ігор Васильович

Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри кримінального права,

заступник завідувача кафедри 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996-2001 р. р. – Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист»

2001-2005 р.р. – навчання в аспірантурі, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (без відриву від виробництва)

2012 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

2015 р. – доцент кафедри кримінального права

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника (2001 р.) прийнятий на посаду завідувача кодифікаційно-довідкового бюро юридичного інституту та за сумісництвом – асистента кафедри кримінального права та процесу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

З 2009 р. – старший викладач кафедри кримінального права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС (за сумісництвом).

З 2013 –  на посаді доцента кафедри кримінального права, а з 2015 – доцент кафедри кримінального права.

1.     Козич І.В., Микитин Ю.І. Розділ 4.5. Договір у кримінально-правових відносинах // Договір як універсальна форма правого регулювання. Монографія за ред. В.А. Васильєвої. – І-Ф., 2016. – 399 с., с. 352-375.

2.     Козич І.В. Місце кримінально-правової політики в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства, в системі кримінально-правової політики // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. Івано-Франківськ-Харків, 2016. 419 с. С.248-263.

3.     Козич І.В. Кримінально-правова політика та функціонування політичної системи: філософсько-політологічні підходи. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2019. Випуск 49. С.175-182.

4.     Козич І.В. Принципи та функції як системоутворюючі елементи кримінально-правової політики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. Випуск 44. С.46-56.

5.     Козич І.В. Оптимізація законодавства про кримінальну відповідальність в контексті реалізацій функцій кримінально-правової політики. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2018. Випуск 47. С.162-169.

6.     Козич І.В. Функціональне співвідношення кримінально-правової та кримінологічної політики в сфері боротьби зі злочинністю. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2018. Випуск 48. С.126-145.

7.     Козич І.В. Соціологія кримінально-правової політики в епоху глобалізації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації», 12-13 жовтня 2017 р. [Текст]. Харків : «Право», 2017. 560 с., с. 473-476.

8.    Козич І. В. Рекодифікація закону про кримінальну відповідальність:  погляд у майбутнє. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІІІ  Все української науково-практичної конференції (Хмельницький, 1 березня 2019 року). Хмельницький  : Вид-во НАДПСУ, 2019. 760 с. C.213-217.

9.    Козич І.В. Деякі нотатки на полях закону про кримінальну відповідальність. Матеріали круглого столу ”Концептуальні засади реформування законодавства про кримінальну відповідальність” [Текст]. Івано-Франківськ, 2019. 66 с. С.21-26.

10. Козич І. В. Деякі думки з приводу рекодифікації  законодавства про кримінальну відповідальність  в контексті  реалізації функцій кримінально- правової політики. Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін.  Харків : Право, 2019. 212 с. С.168-171.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства». Дисертація під керівництвом доктора юридичних наук, професора Фріса П.Л. захищена в 2012 р. у спеціалізованій раді Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів)
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Функції кримінально-провової політики» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Фріс П.Л.).
Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі  співавтор 2-ох колективних монографій.
Забезпечує підготовку аспірантів. В даний час керує підготовкою двох аспірантів (Коцубей О.О., Лека Ю.В.).

Організаційна діяльність
Забезпечує видавничу сферу навчально-наукового юридичного інституту.
Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри кримінального права.
Член редакційної колегії фахового наукового видання «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»  (видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника), академічного журналу Прикарпатського національного університету «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University».
Приділяє значну увагу підвищенню професійного рівня, набуттю та обміну досвіду. Протягом багатьох років є членом оргкомітету міжнародних наукових конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», щорічно бере участь у фахових міжнародних та всеукраїнських конференціях, присвячених проблематиці кримінального права та кримінально-правової політики.
У 2017 пройшов стажування у Львівському державному університеті внутрішніх справ за загальною темою «Функції та завдання кримінально-правової політики».
З 2013 – член журі, а з 2016 року – голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (Івано-Франківська обл.).
У 2019 році – заступник голови журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (м.Івано-Франківськ), член журі Всеукраїнського учнівського турніру юних правознавців (м.Рівне).
У 2020 році успішно закінчив курc “ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ”, наданий ITArts через платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Микитин Юрій Іванович

Кандидат юридичних наук, доцент

Заслужений юрист України

Доцент кафедри кримінального права, заступник директора навчально-наукового юридичного інституту

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2000-2005 р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист», «викладач права».

2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (без відриву від виробництва).

2010 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

2012 р. – доцент кафедри кримінального права.

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного університету імені Василя  Стефаника (2005 р.), одночасно з навчанням в аспірантурі займався правозахисною діяльністю, в тому числі, у професійному об’єднанні «Юридичний центр» на посаді помічника адвоката, пройшов стажування у Польському центрі медіації (м. Варшава). З 2008 р. отримав право на заняття адвокатською діяльністю.

У 2007-2008 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З вересня 2008 р. – старший викладач кафедри кримінального права.

З жовтня 2008 р. і до цього часу покладено виконання обов’язків заступника директора юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З грудня 2010 р. – на посаді доцента кафедри кримінального права юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 1. Микитин Ю.І. Основи європейської кримінально-процесуальної політики у сфері кіберправосуддя: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. Вип. 50. С. 230-237.
 2. Микитин Ю.І. Оновлення відновного  підходу у європейській кримінально-процесуальній політиці (на основі аналізу рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec(2018)8 від 3 жовтня 2018р.): Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. Вип. 47. С. 236-242.
 3. Микитин Ю.І. Відновне правосуддя у правових актах європейського співтовариства і досвід його впровадження в окремих країнах Європи. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 143-160.
 4. Микитин Ю.І., Козич І.В. (у співавторстві). Договір як універсальна форма правого регулювання. Монографія за ред. В.А. Васильєвої.  Івано-Франківськ, 2016. 399 с. (Розділ 4.5. Договір у кримінально-правових відносинах, С. 352-375).
 5. Микитин Ю.І. Проекти законів щодо медіації: історичний огляд. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 9-10  груд. 2016 р.). Івано-Франківськ: НН юридичний інституті ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 2017. С. 216-219.
 6. Микитин Ю.І. Реалізація кримінально-процесуальної політки щодонормативно-правовогозакріплення відновного правосуддя: основні аспекти. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матер. міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: НН юридичний інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2017. С. 182-184.
 7. Микитин Ю.І. Відновне правосуддя у правових актах європейського співтовариства і досвід його впровадження в окремих країнах Європи. Правові позиції Європейського суду з прав людини у правозастосовній практиці України: зб. наук. пр. викл. каф. судочинства / за ред. М. К. Галянтича. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. С. 143-160.
 8. Микитин Ю.І. Сімейні конференції і кола як форми відновного правосуддя. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2017. – № 44. С. 76-88.
 9. Микитин Ю.І. Оновлення відновного  підходу у європейській кримінально-процесуальній політиці (на основі аналізу рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec(2018)8 від 3 жовтня 2018р.): Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. Вип. 47. С. 236-242.
 10. Микитин Ю.І. Новели європейської кримінально-процесуальної політики щодо вдосконалення відновного підходу: деякі аспекти. Матеріали наукової конференція за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р., м. Харків, 26 березня 2019 р. Харків. С. 175-177.
 11. Микитин Ю.І. (у співавторстві). Медіація у професійній діяльності юриста: підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.]; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе.  Одеса: Екологія, 2019. 456 с. : іл. (підрозділ 2.1 – с. 62-78; підрозділ 8.5 – с. 368-378; підрозділ 9.4. – с. 428-437).
 12. Микитин Ю.І. Диспозитивність у кримінально-процесуальній політиці Німеччини: деякі аспекти. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2019. № 49. С. 73-79.
 13. Микитин Ю.І. Основи європейської кримінально-процесуальної політики у сфері кіберправосуддя: Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. Вип. 50. С. 130-137.
 14. Pavlo L. Fris, Ihor B. Medytskyi, Yurii I. Mykytyn, Viktoriia V. Shpiliarevych. The annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the armed conflict in eastern Ukraine as a crime of aggression by the Russian Federation against Ukraine. Journal of Advensed Research in Law and Economics (Volume X, Issue 1(39), Spring 2019. P.165-172.   

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні». Дисертація захищена в 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України під керівництвом доктора юридичних наук, професора П. Л. Фріса.

Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі співавтор  першого в Україні підручника «Медіація у професійній діяльності юриста», монографії «Договір як універсальна форма правого регулювання». У 2019 р. опубліковано дві публікації у виданнях, проіндексованих у базі даних Scopus.

Забезпечує підготовку аспірантів, під керівництвом захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Красій М.О.(2018 р.) та Потяк В.І.(2019 р.). У даний час керує підготовкою двох аспірантів, здобувачів (Вовк У.О., Чередарчук А.М.).

Організаційна діяльність

З жовтня 2008 р. – заступник директора Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У квітні 2009 р. пройшов стажування у вищих навчальних закладах, органах правої системи, управління кантонів Женеви і Цюріха Швейцарської конфедерації. Протягом жовтня-листопада 2009 р. – стажування в США за програмою «Відкрити світ».

2014-2017 рр. – заступник відповідального секретаря, відповідальний секретар приймальної комісії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2018 р. включений до Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх України Міністерства юстиції України.

Протягом 2005-2019 рр. – отримав перемогу у понад десяти міжнародних грантових конкурсах з прав людини, відновного правосуддя, медіації Європейської комісії, Інституту міжнародних відносин США, Швейцарської агенції розвитку і співробітництва, Агентства з міжнародного розвитку (USAID), Шведського товариства миру та арбітражу (SPAS), Українського центру порозуміння, Інституту миру і порозуміння та інших організацій.

Протягом 2010-2018 рр. залучався як тренер, викладач з підготовки суддів, прокурорів, адвокатів, працівників органів поліції, органів місцевого самоврядування  у м. Києві, м. Івано-Франківську.

Є відповідальним секретарем збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»,  що належать до фахових видань у сфері права.

Медицький Ігор Богданович

Кандидат юридичних наук,доцент

Доцент кафедри кримінального права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1995-2005 р.р. – Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

2000-2003 р.р. – навчання у аспірантурі, Прикарпатський національний університет імені      В. Стефаника (без відриву від виробництва)

2007 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

2009 р. – доцент кафедри кримінального права та кримінології.

2009 р. – диплом Національної академії наук України для молодих вчених за цикл праць у галузі кримінології.

2009 р. – грамота від Івано-Франківського виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; 2016 р . – грамота від Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Місця роботи, професійний досвід

2000-2000 рр. – юрисконсульт Державного концерну «Екотехпром».

2000-2002 рр. – юрисконсульт Державного концерну «Екотехпром» (за сумісництвом).

2003 р. – асистент кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2005 р. – старший викладач кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2007 р. – доцент кафедри кримінального права і процесу  Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

20007 – доцент кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

2009 р. – завідувач кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

З 2011 р. – на посаді доцента кафедри кримінального права.

 1. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави: Монографія. Івано-Франківськ, 2007. 222 с.
 2. Медицький І.Б. Запобігання злочинності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2008. 220 с.
 3. Медицький І.Б. Міжнародне піратство. Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності: наук.-практ. посібник / [М.Г Вербенський, Р.М. Безхлібник,             А.І. Берлач та ін.]; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц., Засл. юриста України                          М.Г. Вербенського; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2010. 288 с.
 4. Медицький І.Б. Наслідки злочинності у контексті кримінологічної політики: поняття, зміст, оцінка проявів. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. Івано-Франківськ-Харків, 2016. 419 с. С.359-367.
 5. Медицький І.Б. Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2017. Вип. 33. 324 с. С.138-150.
 6. Медицький І.Б. Міжнародно-правовий досвід зарубіжного пізнання наслідків/ціни злочинності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. Вип.46. С.157-173.
 7. Медицький І.Б. «Наслідки» та «ціна» злочинності: кримінологічний зміст і рівні співвідношення. Вісник кримінологічної асоціації України. 2019. № 2(21). С.101-109.
 8. Медицький І.Б. Наслідки злочинності як складова предмету кримінології: стан наукової розробки питання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». СЕРІЯ: ЮРИДИЧНІ НАУКИ. 2019. Випуск 21. С.223-229.
 9. Медицький І.Б. Страх перед злочинністю як один із різновидів її нематеріальних наслідків. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : Збірник наукових статей. Випуск 49. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. С.61-72.
 10. Pavlo L. Fris, Ihor B. Medytskyi, Yurii I. Mykytyn, Victoriia V. Shpiliarevych. The annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the armed conflict in eastern Ukraine as a crime of aggression by the Russian Federation against Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume X. Issue 1(39). Spring 2019. S.165-172.
 11. Медицький І.Б., Фріс П.Л. Координація боротьби зі злочинністю; механізм злочинної поведінки; стратегія боротьби зі злочинністю; суб’єкт запобігання злочину. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т.18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І. Шакун (голова), В.І. Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад.. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2019. 544 с. С.221-223; 280-283; 426-427; 428-429.
 12. Медицький І.Б. Збройний конфлікт міжнародного характеру на Сході України (кримінологічний вимір наслідків). Visegrad Journal on Human Rights. 2020. 1 (volume 2). С.167-172.
 13. Медицький І.Б. Криміносмертність в Україні (питання безпекового виміру). Тhe Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2020. № 75. С.96-101.
 14. Медицький І.Б. Наслідки сексуального насильства: кримінологічний вимір. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. №1. С.140-146.
 15. Медицький І. Б. Наслідки злочинності в Україні: теоретичні і прикладні аспекти : монографія / І. Б. Медицький. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2020. 314 с.
 16. Медицький І. Б. «Економіка» кримінально-правового законотворення: сучасний стан проблеми. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. Харків : Право, 2020. С.240-248.
 17. Медицький І. Б. «Зловживання правом» у діяльності органів кримінальної юстиції та суду: їх собівартість для суспільства. Актуальні питання реформування правової системи: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29 травня 2020 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С.168-170.
 18. Медицький І. Б. Кримінальне законотворення у структурі наслідків злочинності: «собівартість» як критерій ефективності. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. №2. С.162-168.
 19. Медицький І. Б. «Криза довіри» до органів кримінальної юстиції та суду як один із нематеріальних наслідків існування злочинності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : Збірник наукових статей. Випуск 52. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. С.49-60.
 20. Медицький І. Б. Діяльність органів кримінальної юстиції в сучасних умовах: «собівартість» для держави і суспільства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2020. №2 (90). С.138-146
 21. Відгук на автореферат дисертації Дан Ганни Василівни «Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спеціалізована вчена рада Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ.
 22. Відгук на автореферат дисертації Каменського Дмитра Васильовича «Кримінально-правова охорона економічних відносин у США та Україні: компаративістське дослідження», представленої на здобуття наукового  ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 23.  Науково-правовий висновок фахівця з приводу запиту Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області (№ 60/5/4-41 від 20.01.2020 р.).
 24. Науково-правовий висновок фахівця з приводу запиту Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області (№60/5/1-116 від 06.02.2020 р.).

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави». Дисертація під керівництвом доктора юридичних наук, професора Фріса П.Л. захищена у 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ (м. Київ). 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Наслідки злочинності:теоретичні і прикладні аспекти» (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Фріс П.Л.).

Автор 140 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 монографій (1 у співавторстві), 3 навчальних та науково-практичних посібників (2 у співавторстві).

Організаційна діяльність

Приділяє значну увагу підвищенню професійного рівня, набуттю та обміну досвіду. Є членом оргкомітету міжнародних наукових конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю», бере участь у фахових міжнародних та всеукраїнських конференціях, присвячених проблематиці кримінального права, кримінології.

У 2019 році – член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (м. Івано-Франківськ).

У 2017 пройшов стажування у Львівському державному університеті внутрішніх справ за загальною темою «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів».

Виконує обов’язки академнаставника групи. Дописувач газети «Юрфакти+». Проводить профорієнтаційну роботу.

Адвокат (2018 р.).

Петечел Олексій Юрійович

Кандидат юридичних наук, доцент

Доцент кафедри кримінального права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1999-2004 р. р. – Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист», «викладач права»

2004-2007 р.р. – навчання в аспірантурі, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (з відривом від виробництва)

2009 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 19.00.06 – юридична психологія

2012 р. – доцент кафедри кримінального права

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника (2001 р.) прийнятий на посаду завідувача кодифікаційно-довідкового бюро юридичного інституту та за сумісництвом – асистента кафедри кримінального права та процесу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

3 2006 р. – асистент кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2008 р. – старший викладач кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2009 –  на посаді доцента кафедри кримінального права, а з 2012 – доцент кафедри кримінального права.

 1. Петечел О.Ю. Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування. Монографія. – Івано-Франківськ, Видавництво ПрНУ ім. В.Стефаника, 2011. – 179с.
 2. Петечел О.Ю. Кримінологічна характеристика молодіжної злочинності: загальний огляд проблеми // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» з нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту. – Івано-Франківськ, 2017. – С.194-197.
 3. Петечел О.Ю. Теоретичний аналіз проблем агресії // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С.88-103.
 4. Петечел О.Ю. Кримінологічна характеристика злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – Випуск 41. – Івано-Франківськ, 2017. – С.90-99.
 5. Петечел О.Ю. Гуманізація кримінальної відповідальності неповнолітніх як принцип побудови нового закону про кримінальну відповідальність // Концептуальні засади реформування законодавства про кримінальну відповідальність: Матеріали круглого столу 08 лютого 2019 року. – Івано-Франківськ, 2019. – С.37-42.
 6. Петечел О.Ю., Козич І.В. Оптимізація законодавства про охорону об’єктів критичної інфраструктури в контексті реалізації функцій кримінально-правової політики // Право і суспільство. – 2019. – №9. – С.45-49.
 7. Петечел О.Ю. Булінг: поняття та види // Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків: Право, 2019. – С.177-181.
 8. Петечел О.Ю. Булінг: юридико-психологічний аналіз та запобігання // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2019. – Випуск 49. – С. 259-263.
 9. Петечел О.Ю. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи // Право і суспільство. – 2019. – №9. – С.50-55.
 10. Петечел О.Ю. Кримінологічний та психологічний аналіз кібербулінгу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2019. – Випуск 50 С.80-85
 11. Петечел О.Ю.Деякі питання кримінологічної характеристики агресивної злочинності жінок//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.Збірник наукових статтей.-2019-Випуск 51.С.73-77.
 12. Oleksii Yu PETECHEL, Yuliia V KERNIAKEVYCH-TANASIICHUK, Volodymyr M VAZHYNSKYI, Mariia O KRASII. Criminological Characteristics of Juvenile Aggression.Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 8, p. 2462 – 2474, dec. 2019. doi: https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).24

Наукова діяльність:

Тема дисертації “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування”. Дисертація захищена у 2009 р. у спеціалізованій раді Київського національного університету внутрішніх справ (м. Київ)

Тема докторської дисертації: «Агресія: юридико-психологічна оцінка», затверджена рішенням Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор М.В. Костицький).

Є автором 70 наукових публікацій, 1 з яких монографія , 14  опубліковано у фахових виданнях  України.

Організаційна діяльність:

Координатор Прикарпатського центру законодавчих ініціатив.

Виконує обов’язки академнаставника групи. Дописувач газети «Юрфакти+».

Проводить профорієнтаційну роботу.

Член Вченої ради навчально-наукового юридичного інституту.

Кадук Світлана Володимирівна

Кандидат юридичних наук 

Доцент кафедри кримінального права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

1996-2001 р. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист;

2001-2005 р. р. навчання в аспірантурі, Львівський національний університет ім. Івана Франка (без відриву від виробництва);

2011 р. к.ю.н., спеціальність 12.00.09- кримінальний процес; криміналістика; оперативно-розшукова діяльність; судові експертизи;

Місця роботи, професійний досвід

Після закінчення університету (2001 р.) юрист на ТОВ ” КВ”.

З 2003 р. асистент Юридичного коледжу Юридичного інституту.

З 2004 р. асистент кафедри кримінального права та процесу Прикарпатського нац університету.

З 2012 р. старший викладач кафедри кримінального права Прикарпатського національного університетуту.

З 2013 р. на посаді доцента кафедри кримінального права.

 1. Кадук С.В. Використання натурних колекцій в експертній і слідчій практиці / С.В.Кадук // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-10 червня 2017 р – м. Івано-Франківськ, – с.159-162;
 2. Кадук С.В. Застосування на практиці правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів  / С.В.Кадук // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції 3 березня 2017 року – м.   Хмельницький – Вид-во НАДПСУ – с.774-777;
 3. Кадук С.В. Наукові та процесуальні аспекти формування і використання натурних колекцій в розслідуванні злочинів / С.В.Кадук // Сучасна наукова дискусія: питання юриспруденції : Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції 20-21 жовтня 2017р – м. Запоріжжя – с.90-95;
 4. Кадук С.В. Наукові та процесуальні аспекти формування і використання натурних колекцій в розслідуванні злочинів  / С.В.Кадук // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2018р – м. Харків, – с. 103-106;
 5. Кадук С.В. Допустимість та практична необхідність використання засобів автоматизації в процесі формування і функціонування натурних колекцій  / С.В.Кадук // Чинники розвитку юридичних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2018р – м. Дніпро – с. 96-98;
 6. Кадук С.В. Аналіз практики формування та використання натурних колекцій у розслідуванні злочинів  / С.В.Кадук // Актуальні  проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей  випуск ХLIV – м. Івано-Франківськ – с.25-36;
 7. Кадук С.В. Особливості використання колекційних зразків в процесі виконання судових експертиз / С.В.Кадук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових  статей – Вип. 48  – м. Івано-Франківськ,2018 – с. 180-191.
 8. Кадук С.В.  Сучасні інформаційні засоби функціонування натурних колекцій. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 21-22 червня  2019 р.) – С. 120-123;
 9. Кадук С.В. Натурні колекції в експертній та слідчій практиці . Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи України » (м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р) – С. 55-58;
 10. Кадук С.В. Застосування натурних колекцій в експертній та слідчій практиці. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку юридичної науки.» (м. Дніпро, 6-7 вересня 2019 р.) – С. 96-100;
 11. Кадук С.В. Інформаційно-пошукові системи натурних колекцій. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті » (м. Львів, 18-19 жовтня 2019 р.) – С.118-122;
 12. Кадук С.В. Використання натурних колекцій  в експертній та слідчій практиці. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні » (м.Харків 18-19 жовтня 2019 р.) С. 91-94;
 13. Кадук С.В. Інформаційно-пошукові системи натурних колекцій. Міжнародна науково-практична конференція « Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 25-26 жовтня  2019 р.) – С. 90-95;
 14. Кадук С.В. Самостійний вид інформаційно-пошукової системи – довідково-допоміжні обліки. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 25-26 жовтня  2019 р.) – С.124-127;
 15. Кадук С.В. Судово-експертне використання деяких криміналістично-довідкових колекцій.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями розвитку у ХХ столітті» (м.Львів) (с.65-70);
 16. Кадук С.В. Інформаційні засоби функціонування натурних колекцій. Міжнародна науково-практична конференція.« Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (м.Харків) (с.43-48);
 17. Кадук С.В. Довідково-допоміжні обліки системи криміналістичної реєстрації. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (м.Одеса).

Наукова діяльність:

Тема кандидатської дисертації «Криміналістично – довідкові колекції та їх значення в розслідуванні злочинів»  Дисертація захищена 25.01.2011 р. в Академії адвокатури (м. Київ). Науковий керівник д.ю.н., проф. Когутич І.І.

 Організаційна діяльність

Виконує обов’язки академнаставника групи. Проводить профорієнтаційну роботу.

Шпіляревич Вікторія Вікторівна

Кандидат юридичних наук

Доцент кафедри кримінального права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь

У 2009 році з відзнакою закінчила Юридичний інститут Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та здобула кваліфікацію “Юрист. Викладач права” (денна форма навчання).

З 2012 до 2014 років була здобувачем кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2015 році захистила дисертацію (тема “Кримінально-правові заходи безпеки”, науковий керівник – д.ю.н., проф. Фріс Павло Львович) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Місце роботи, професійний досвід

З 2009 до 2012 року працювала лаборантом кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2012 до 2014 року працювала асистентом кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2014 до 2017 року працювала викладачем кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2017 року працює доцентом кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 2016 року працює також присяжним Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

 1. Попкова В. В. Деякі питання застосування кримінально-правових заходів безпеки до осіб, які вчинили злочинне діяння у стані обмеженої вікової осудності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2010. Вип. XXIV. С. 193–199.
 2. Шпіляревич (Попкова) В. В. Деякі питання дослідження системи заходів безпеки у кримінальному праві України. Університетські наукові записки. 2012. № 3. С. 334–342.
 3. Шпіляревич В. В. Актуальні проблеми дослідження інституту заходів безпеки через призму форм реалізації кримінальної відповідальності. Legea si viata. 2014. № 7. С. 129–133.
 4. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та проф. В. Б. Харченка. Івано-Франківськ -Харків, 2016. 419 с.
 5. Шпіляревич В. В. Сутність та зміст заходів безпеки за кримінальним правом України. Право і суспільство. 2017. № 4. Ч. 2. С. 166–171.
 6. Шпиляревич В. В. Меры наказания и уголовно-правовые меры безопасности в системе мер противодействия преступности. Противодействие преступности: криминологические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты : материали Республ. науч.-практ. интернет-конф., 23 марта 2017 г. Брест (Республика Беларусь), 2017. С. 99–102.
 7. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів кримінально-правового характеру, відмінних від покарання, за карним законодавством Республіки Польща. Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemakihg and practice. International scientific conference, Aprial 17, 2018. Lublin (Republik of Poland), 2018. С. 153–157.
 8. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження заходів безпеки за кримінальним законодавством Республіки Молдова. Актуальні дослідження сучасної науки : матеріали XL Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28 березня 2019 р. Харків–Відень–Берлін, 2019. С. 47–50.
 9. Шпіляревич В.В. Захоли безпеки у кримінальному та кримінальному процесуальному праві України. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2019. Вип. LI. С. 195–205.
 10. Koval I., Koval M., Shpiliarevych V., Frantzus A. Tactical Features of Use of Special Knowledge in the Investigation of Torture Committed by Members of the National Police of Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. S. 165–173.
 11. Pavlo L. Fris, Ihor B. Medytskyi, Yurii I. Mykytyn, Victoriia V. Shpiliarevych The annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the armed conflict in eastern Ukraine as a crime of aggression by the Russian Federation against Ukraine Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. S. 263–274.
 12. Фріс П.Л., Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика у сфері регулювання заходів безпеки : монографія. Харків : Право. 2020. 328 с.
 13.  Pavlo LFrisSviatoslav MKrulYurii IMykytynVictoriia VShpiliarevych The activites   of the European Court of Human Rights and its influence on the criminal law politics of  UkraineJournal of Advanced Research in Law and EconomicsVolume IX. Issue 3 (41). 2019. S. 762–766.
 14. Шпіляревич В. В. Особливості кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані обмеженої вікової осудності. Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 Альманах наукових праць2020. С. 148–153.
 15. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження протидії домашньому насильству заходами кримінально-правового характеру. Вдосконалення правового регулювання прав та свобод людини і громадянин [матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів 30 квітня 2020 р.]. Івано-Франківськ, 2020. С. 31–34.
 16. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження правової природи обмежувальних заходів, регламентованих законом України про кримінальну відповідальність Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації [матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу, присвяченого імені академіка В. В. Сташиса, 15 травня 2020 р.]. Харків, 2020. С. 436–439.                                                                                                                                         

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – актуальні проблеми кримінального права.

Є автором понад 85 наукових публікацій, 16 з яких опубліковано у фахових виданнях України.

Організаційна діяльність

Голова Науково-методичної ради Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Член Вченої ради Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Відповідальний секретар Відбіркової комісії Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Неодноразово проходила стажування (курси підвищення кваліфікації, тренінги). Зокрема, впродовж 19-20 квітня 2019 року підвищувала кваліфікацію в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань» (свідоцтво № 3.2/14/6/12-19), де в подальшому була включена в комісію при Міністерстві освіти і науки України для підготовки тестових завдань єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) із права для вступу на магістратуру.

У період з 8 листопада до 13 грудня 2019 року проходила міжнародне стажування на базі університету Collegium Civitas (Республіка Польща, м. Варшава) на тему «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (сертифікат № 55/2019).

Волошинович Володимир Мирославович

Кандидат медичних наук 

Доцент кафедри судової медицини та медичного права 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь

У 2000 році закінчив медичний факультет Івано-Франківської державної медичної академії та отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” і здобув кваліфікацію лікаря – лікувальника.

З 2000 до 2001 р. проходив інтернатуру зі спеціальності “Судово-медична експертиза”. Присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Судово-медична експертиза”.

У 2009 році захистив дисертацію (тема “Судово-медична діагностика загальних фенотипічних ознак людини за факторними критеріями кісток стопи”) на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.25 – судова медицина.

Місце роботи, професійний досвід

З 2001 до 2012 р. працював асистентом кафедри судової медицини Івано-Франківського державного медичного університету.

З 2013 до 2015 р. працював за сумісництвом на посаді лікаря судово-медичного експерта – гістолога відділення судово-медичної гістології Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

З 2012 до 2019 р. працював доцентом кафедри патоморфології та судової медицини Івано-Франківського національного медичного університету.

З 2019 року працює доцентом кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного університету.

 1. Волошинович В. М. Особливості підготовки іноземних студентів до здачі ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” / В. М. Волошинович, В. В. Капечук, В. В. Голуб // Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Прикарпаття III-IV рівнів акредитації: наук.-метод. конф., 29 квітня 2015 р. : тези доп.– Івано-Франківськ, 2015.– С. 23–24.
 2. 2. Voloshynovych V. The age changing of roentgendensitometric parameters of proximal phalanx of the foot / Voloshynovych, N. Kozan, Z. Vytvytskiy // Modern advances in forensic science and expertise: international scientific conference, 29th of April – 2nd of May 2015 year. : abstracts.– Uzhgorod, 2015.– С. 19–20.
 3.  Kozan N. Age changes of microstructural organization of bone tissue of some foot bones / N. Kozan, V. Voloshynovych, I. Ivaskevich // Modern advances in forensic science and expertise: international scientific conference, 29th of April – 2nd of May 2015 year.: abstracts.– Uzhgorod, 2015.– С. 21–22.
 4.  Волошинович В. М. Напрямки удосконалення підготовки студентів – іноземців до складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Загальна лікарська підготовка” / В. М. Волошинович, В. В. Капечук, М. С. Волошинович // Досвід впровадження європейської кредитно-трансферної системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття III-IV рівнів акредитації. Перша українсько-польська академія з медсестринства та реабілітології: наук.-метод. конф. з міжн. участю, 20 травня 2016 р. : тези доп.– Івано-Франківськ, 2016.– С. 21–22.
 5.  Козань Н.М. Вивчення судової медицини на до- та післядипломному етапах навчання у вищих медичних навчальних закладах / Н.М. Козань, В.М. Волошинович, Ю.З. Коцюбинська, Л.Б. Данилюк, І.Б. Іваськевич, Н.М. Зеленчук // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. С. 243.
 6.  Волошинович В.М. Компетентнісний підхід при вивченні судової медицини в умовах кредитно-модульної системи навчання / В.М. Волошинович, Н.М. Козань, Ю.З. Коцюбинська, Л.Б. Данилюк, Г.М. Зеленчук // Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця: наук.-метод. конф. з міжн. участю,26 травня 2017 р. : тези доп. – Івано-Франківськ, 2017.- С. 172-173.
 7. 7. Волошинович В.М. Смертність від механічної асфіксії внаслідок утоплення в Івано-Франківській області за 2012-2016 р.р. // В. М. Волошинович, І. Б. Іваськевич // Судово-медична експертиза.– 2017.– № 2.– С. 93-95.
 8. 8. Study of forensic medicine using the competent approach / N. M. Kozan, V. M. Voloshynovych, J. Z. Kotsyubynska, L. B. Danyliuk, G. M. Zelenchuk // Problems and prospects of territories’ socio-economic development: 7th international scientific conference, 4-7 of April, 2018 year.: abstracts.– Opole, Poland, 2018.– С. 298-299.
 9. Пат. 125982 UA, МПК C12Q 1/686 (2018.01), G01N 33/18 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики утоплення за біологічним матеріалом та пробою води з водойми у полімеразній ланцюговій реакції за генетичним профілем ціанобактерії роду Microcystis / Волошинович В. М. Касала Р. О.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».– № u201801091 ; заявл. 05.02.2018 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
 10.  Симуляційне навчання при вивченні судової медицини – складова частина якісної підготовки лікаря / Н. М. Козань, В. М. Волошинович, Ю. З. Коцюбинська, Г. М. Зеленчук // Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці лікарів : науково-практична конференція з міжнародною участю, (Тернопіль, 3-4 червня 2019 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – С. https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/VNPKSNDPPL/2019-VNPKSNDPPL/paper/view/5924
 11. Voloshynovych V. M., Kasala R. O., Stambulska U. Ya., Voloshynovych M. S. Determination the presence of amplification products of 16s rRNA microcystis aeruginosa as a biomarker of drowning. Romanian Journal of Legal Medicine (Rom J Leg Med). 2019. Vol. 27, № 1. P.16-21. doi:10.4323/rjlm.2019.16
 12. Навчально-методичні проблеми викладання дисципліни «Судова медицина та медичне правознавство» на сучасному етапі розвитку медичних знань / В.М. Волошинович, Н.М. Козань, Ю.З. Коцюбинська, Г.М. Зеленчук // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах : матеріали XIІ Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, (Харків, 5-6 грудня 2019 р.) / Харків : ХНМУ, 2019. – С. 97–98.
 13. Kozan N. M., Voloshynovych V. M., Kotsyubynska Yu. Z., Zelenchuk G. M., Tsikhivskyi A.
  O. Motivation, stimulation, and activation of training in the study of Forensic Medicine and
  Medical Law in Higher Medical Education Institutions. Art of Medicine. 2020.
  Vol. 14, № 2. P. 102-107. doi:10.21802/artm.2020.2.14.102.
 14. Kozan N., Voloshynovych V., Kotsyubynska Y., Zelenchuk H., Tsikhivskyi A. Analysis of Commission Forensic-medical Examinations performed in Cases Concerning the Responsibility of Surgical Professional Doctors. Galician Medical Journal. 2020. Vol 27, № 2. doi: 10.21802/gmj.2020.2.10 
 15. Козань Н. М. Використання кейс-технологій при вивченні судової медицини / Н. М. Козань, В. М. Волошинович, Ю. З. Коцюбинська, Г. М. Зеленчук // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу: наук.-метод. конф. з міжн. участю, 18 вересня 2020 р. : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2020.- С. 24.

 

Наукова робота 

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – актуальні проблеми судової медицини, судово-медична антропологія, судово-медична гістологія, судово-медична генетика.

Є автором понад 75 наукових публікацій, у тому числі 25-ти опублікованих у фахових виданнях України, 2-х патентів України на винахід та 1-ї статті у науково метричних базах Scopus, Web of Science.

Організаційна робота 

Помічник редакційної колегії журналу International Journal of Forensic Sciences (IJFSC), міжнародного рецензованого журналу з Open Access доступом, який публікує статті присвячені різним галузям судової медицини.

Присвоєно першу кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Судово-медична експертиза» та другу кваліфікаційну категорія зі спеціальності «Судово-медична гістологія»

 

 

IMG_6503.JPG  

Яцина Максим Олександрович

асистент

кафедри  кримінаьного  права

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2010-2015 р.р. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, освітній ступінь «бакалавр» (2014), «магістр» (2015), спеціальність «правознавство», професійна кваліфікація «юрист».

2015-2018 – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «мова і література», професійна кваліфікація «філолог, викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури».

У 2016 році вступив до аспірантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 081 «Право».

 

Місця роботи, професійний досвід

У 2017 році проходив професійне стажування у юридичній компанії PKMP Law&Finance у м. Плзень, Чеська Республіка. 

З 01.10.2020 року прийнятий на посаду асистента кафедри криміналтного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Мови:

Українська – рідна 
Англійська – вільно 
Німецька – вище середнього 
Російська – вільно 

1.Яцина М. О. Ознаки «неурядової організації» у сфері протидії злочинності / М. О. Яцина // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [текст] : Збірник наукових статей. Випуск 51. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,2019. ст. 205-212

2.Яцина М. О. До питання визначення поняття «неурядова організація» (на прикладі національних і міжнародних актів) / М. О. Яцина // Порівняльно-аналітичне право : Електронне наукове фахове видання. №4, 2019. Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. ст. 384-386

3.Яцина М. О. Проблемні питання у визначенні поняття «суб’єкти кримінологічної політики»  / М. О. Яцина // Вісник Асоціації кримінального права України, 2020. № 1(13), ст. 208-220

4.Яцина М.О. Місце неурядових організацій у сфері запобігання злочинності згідно положень окремих міжнародних актів у рамках ООН та ЄС / М. О. Яцина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Політика в сфері боротьби зі злочинністю” [Текст]. – Івано-Франківськ, 2017. – ст. 340 – 343 с.

5.Яцина М. О. Державно-приватне партнерство як засіб попередження та боротьби зі злочинністю // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної конференції Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – ст. 126-130

6.Яцина М. О. До питання децентралізації та боротьби зі злочинністю / М. О. Яцина // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (27 квітня 2018 р.). – Івано-Франківськ, 2018. – ст. 131-134

7.Яцина М. О. До питання децентралізації та боротьби зі злочинністю / М. О. Яцина // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (3-4 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – ст. 269-272

8.Яцина М. О. Неурядові організації як субєкти протидії корупції у приватному секторі / М. О. Яцина // Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – ст. 210-213

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» – «Неурядові організації як суб’єкти кримінологічної політики», науковий керівник Петечел Олексій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент. 

Автор понад 10 наукових публікацій.