Викладацький склад

Доктор юридичних наук , професор ,

Заслужений діяч науки і техніки України

Завідувач кафедри кримінального права

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Напрямки діяльності на сучасному етапі – політика у сфері боротьби зі злочинністю, теоретичні проблеми кримінального права

У 2006 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правова політика України” та здобув науковий ступінь доктор юридичних наук. З 2008 року професор кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Основні праці: монографія “Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми” (2005), монографія “Нарис історії кримінально-правової політики України” (2005), монографія «Порівняльне кримінальне право Республіки Польщі та України у контексті Європейського союзу» (2007)монографія “Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини” (2009), навчальний посібник “Предупредительная деятельность органов внутренних дел по борьбе с отдельными преступлениями” (1987), навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право України  (Загальна частина). Збірник завдань” (1998), навчальний посібник з грифом МОН України “Короткий словник кримінально-правових  термінів” (1999), навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право України Загальна частина. В схемах та визначеннях” (2000), навчально-методичний посібник “ Кримінальне право України. Тестові завдання ” (2003),  навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право. Загальна частина” (2004, 2009), навчальний посібник з грифом МОН України “Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012” (2011), посібники (лекційний матеріал) з дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”.

Є автором понад 250 наукових публікацій, 80 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

1.   Кримінальне право України. Загальна частина : підручн. Видання 3-те, доп і перероб.

Одеса, Фенікс, 2018. – 394 с.

2. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми. Монографія. Монографія / за заг. Ред. проф.. П.Л. Фріса та проф.. В.Б. Харченко.Івано-Франківськ-Харків, 2016.

3. Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук. Фахове видання. Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 31. НАПрНУ НДІ Вивчення проблем злочинності. 2016.

4. «Політична доцільність» у кримінально-правовій політиці України: приклади та ціна для суспільства. Фахове видання. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2016, №4 С. 104-110.

5. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні. Фахове видання. Право України. 2017, №2. С.99-93

6. Кримінально-правова ідеологія (до питання про поняття). Фахове видання. Новітні кримінально-правові дослідження. НУ «ОЮА», Миколаївський ін-т права НУ «ОЮА». Миколаїв, «Іліон», -2017. С.29-32

7. Міфи у кримінально-правовій політиці та ефективність кримінального законодавства. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2018 р. Харків. С. 119-123

8. Кримінально-правова ідеологія і кримінально-правова політика. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали полілогу, м. Харків, 7 вересня 2018 р.  – Харків, Право, 2018 – 208 с. С. 77-81

ТЕКСТ

 

 

Кандидат юридичних наук

Доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Напрямки діяльності на сучасному етапі – кримінально-правова політика у сфері боротьби з насильницькою злочинністю.

У 2012 році захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правова політика у сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Основні праці: навчально-методичні посібники з дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”.

Є автором біля 25 наукових публікацій, 7 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

 

ТЕКСТ

ТЕКСТ

 

Кандидат юридичних наук

Доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Напрямки діяльності на сучасному етапі – проблеми кримінального права та кримінології: актуальні питання кримінологічної політики України.

У 2007 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Основні праці: монографія “Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави” (2008), навчальний посібник з грифом МОН України “Запобігання злочинності” (2008), науково-практичний посібник (співавтор) “Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності” (2010), навчальний посібник “Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012” (2011), навчально-методичний посібник «Кримінальне право України. Особлива частина»

Є автором понад 80 наукових публікацій, 20 з яких опубліковано у фахових виданнях, затвердених ДАК України.

ТЕКСТ

ТЕКСТ

 

Кандидат юридичних наук

Доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 5 листопада 1982 року у м. Івано-Франківську. У 2004 році закінчив Юридичний інститут Прикарпатського університету ім. В.Стефаника з відзнакою. У тому ж році склав іспити до аспірантури  Юридичний інститут Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, навчання у якій завершив у 2007 році. З 2007 по 2008   – здобувач Київського національного університету внутрішніх справ. З 2006 року працює на посаді спочатку асистента, а потім старшого викладача кафедри кримінального права та процесу Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. З 2009 року працює доцента кафедри кримінального права Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі – юридична психологія, кримінологія.

У 2009 р. захистив дисертацію зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія на тему “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Основні праці: монографія “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування” (2011).

Є автором 45 наукових публікацій, 11 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених МОН України.

 1. Петечел О.Ю. Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих від зґвалтування // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2010. – Випуск ХХІІ. – С. 234-239. – 0,34 др. арк.
 2. Петечел О.Ю. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх // Політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю: Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару (17 грудня 2009 року). – Івано-Франківськ, 2009. – С.51-54. – 0,19 др. арк.
 3. Петечел О.Ю. Деякі питання використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів // Правова політика Української держави: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (19-20 лютого 2010 року). – Івано-Франківськ, 2010. – Том 2. – С. 151-154. – 0,19 др. арк.
 4. Петечел О.Ю. До питання про види девіантної поведінки неповнолітніх // Право і держава в дослідженнях молодих науковців: Матеріали ІІІ-ї науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (26 березня 2010 року). – Одеса, 2010. – С.215—217. – 0,125 др. арк.
 5. Петечел О.Ю. Причини девіантної поведінки неповнолітнього // Вдосконалення правового захисту прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та спірантів (23 квітня 2010 року). – Івано-Франківськ., 2010. – С.164-168. – 0,25 др. арк.
 6. Психологічний контакт з неповнолітнім обвинуваченим // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної  конференції (23 квітня 2010 року). – Київ, 2010. – С. 168-169. – 0,09 др. арк.
 7. Петечел О.Ю. Психологічні основи допиту неповнолітніх обвинувачених (підозрюваних) на досудовому слідстві // Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя. Восьмі юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (14 травня 2010 року). – Одеса, 2010. – С. 317-321. – 0,25 др. арк.
 8. Петечел О.Ю. До питання про порядок проведення перевірок органами державної податкової служби України // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2010. – С. 185-185. – 0,125 др. арк.
 9. Петечел О.Ю. Деякі питання визначення обсягу виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) при застосуванні спрощеної системи оподаткування // Верховенство права у процесі державотворення: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 вересня 2010). – Тернопіль, 2010. – С. 89-93. – 0,25 др. арк.
 10. Петечел О.Ю. Напрямки використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх обвинувачених // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (8 жовтня 2010 року). – Одеса, 2010. – С. 259-291. – 0,125 др. арк.
 11. Петечел О.Ю. Шкільне середовище як фактор формування девіантної поведінки неповнолітніх / О. Петечел // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ: ПрНУ ім. В.Стефаника, 2012. – С.174-177.
 12. Петечел О.Ю. До питання про причини дитячої злочинності / О. Петечел // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Луганськ, 19-20 квітня 2012р. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 408-410.
 13. Петечел О.Ю. Психологічний контакт з неповнолітнім допитуваним – обов’язкова умова отримання правдивих показань / О.Петечел // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: збірник матеріалів V Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2012 р.). – К.: НАВС, 2012. – С. 197-199.
 14. Петечел О.Ю. Додаткові процесуальні гарантії прав неповнолітніх учасників кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О. Петечел // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (м. Ірпінь, 16 листопада 2012 року). – Ірпінь, 2012.
 15. Петечел О.Ю. Психологiчнi причини  виникнення злочинностi неповнолiтнiх / О.Петечел // Полiтика у сферi боротьби зi злочиннiстю: актуальнi проблеми сьогодення: матерiали iнтернет-конференцii. – iвано-Франкiвськ, 2012. – С.114-118.
 16. Петечел О.Ю. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за проектом Карного кодексу України (Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків»№ 10136 від 03.03.2012 року) / О. Петечел // Проблеми впровадження інституту кримінального проступку (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012): матеріали  Всеукраїнської інтернет-конференції. – Харків, 2012.http://ivpz.org/golovna-konferents
 17. Петечел О.Ю. Процесуальний статус неповнолітніх учасників досудового розслідування за Кримінальним процесуальний кодексом України / О. Петечел // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: Матеріали наукового семінару [м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2012 року]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 73-74.

ТЕКСТ

Кандидат юридичних наук 

Доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Напрямки діяльності на сучасному етапі – криміналістика.

У 2011 році захистила дисертацію зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему “Криміналістично-довідкові колекції та їх значення в розслідуванні злочинів” та здобула науковий ступінь кандидат юридичних наук.

Є автором 17 наукових публікацій, 5 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

ТЕКСТ

ТЕКСТ

Кандидат юридичних наук 

Доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народився 26 лютого 1985 року в смт. Богородчани. З 1991 року навчався в Лисецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2000 році поступив у школу-ліцей №23 Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, яку закінчив у 2002 році.

Цього ж року став студентом Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

В 2007 році закінчив з відзнакою магістратуру даного інституту.

З 16 серпня 2007 року по 01 листопада 2007 року працював на посаді консультанта Богородчанського районного суду.

01 листопада 2007 року поступив в аспірантуру Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника з відривом від виробництва.

З 16 березня 2009 по 01 вересня 2010 року працював завідувачем криміналістичного полігону Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (по сумісництву).

З 02 вересня 2010 по 01 вересня 2011 року асистент кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (по сумісництву).

01 листопада 2010 року закінчив аспірантуру Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

З 01 вересня 2011 по 01 вересня 2012 року викладач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 01 вересня 2012 – по 31 серпня 2015 року старший викладач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

27 червня 2013 р. – у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

31 серпня 2015 року призначений на посаду доцента кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2012 року займаюсь адвокатською діяльністю.

Загальна кількість наукових публікацій – понад 30 з яких 7 опубліковано у фахових виданнях ВАК України.

Являюсь співавтором підручника «Судові та правоохоронні органи України» 2011 року видання.

1.Круль С. М. – кандидат юридичних наук, адвокат, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО- ДОВІДКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ с.182-188

2.Круль .М. – Криміналістична характеристика розбоїв // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький,3 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ,2017, с. 811-815.

3.Круль С.М. Правові засади інформаційно-довідкового забезпечення розслідування розбоїв // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових праць. – Випуск 44. – Івано-Франківськ, 2017. – С.56-64

4. Круль С.М.Криміналістична характеристика розбоїв //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. статей.– Івано-Франківськ: Юридичний ін-т Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016

5.Круль С.М. Інформаційно-довідкові системи інтерполу при розслідуванні злочинів в Україні//Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини громадянина [текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспіратів (м. Івано-Франківськ, 13-14 травня 2016 року). – Івано-Франківськ, 2016. – с. 150-153

ТЕКСТ

Кандидат юридичних наук 

Доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Напрямки діяльності на сучасному етапі – кримінальне право.

Захистила дисетрацію зі спеціальності 12.00.08– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правові заходи безпеки” на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.

Є автором 50 наукових публікацій, 8 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

ТЕКСТ

ТЕКСТ