Кафедра сьогодні

Кафедра кримінального права є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Сьогодні на кафедрі працюють 7 штатних викладачів:

завідувач кафедри, доктор. юрид. наук, професор П.Л. Фріс,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент І.В. Козич,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент Ю.І. Микитин,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент І.Б. Медицький,

доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент О.Ю. Петечел,

доцент кафедри, канд. юрид. наук С.В. Кадук,

доцент кафедри, канд. юрид. наук В.В. Шпіляревич.

За сумісництвом доцент кафедри, канд. юрид. наук, доцент Ю.І. Микитин є заступник директора Юридичного інституту, д.ю.н, доц.Кернякевич-Танасійчук Ю.В., к.ю.н.доц. Волошинович В.М.

Допоміжну діяльність щодо організаційно-технічного забезпечення кафедри виконує старший лаборант Т. Добрянська.

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук І.В. Козич, І.Б. Медицький, Ю.І. Микитин, О.Ю. Петечел працюють над науковими дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми ОC бакалавр та ОC магістр.

Освітньо-професійна програма із спеціалізації «Кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти передбачає поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін та набуття знань і формування професійних компетенцій у сфері кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, політиці у сфері боротьби зі злочинністю.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затверджених тем наукових досліджень кафедри. З 1996 року – часу створення кафедри кримінального права і процесу, яка в жовтні 2008 року перейменовано в кафедру кримінального права, її колектив сформувався як самостійна наукова школа, що розробляє та впроваджує основні напрямки політики у сфері боротьби зі злочинністю.

Сьогодні наукову діяльність у сфері боротьби зі злочинністю координує зав. кафедри д.ю.н., проф. П.Л. Фріс. Результатом науково-дослідної діяльності кафедри є успішно захищені дисертаційні праці ; наукова продукція у вигляді монографій, наукових статей, тез доповідей на конференціях тощо; організовані кафедрою колективні наукові заходи та участь в роботі подібних заходів, що проводяться профільними інституціями інших наукових та навчальних установ щодо обговорення актуальних проблем юридичної науки.

Всі викладачі кафедри активно займаються науковою роботою, є авторами та співавторами:

монографій:

Фріс П.Л.Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми :монографія. Київ :Атіка , 2005 . 332 с.;

Фріс П.Л.Нарис історії кримінально-правової політики України (2005 р.) :монографія. Київ: Атіка, 2005. 124 с.;

Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини. Монографія. Івано-Франківськ-Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009.  169 с.

Фріс П.Л .Порівняльне кримінальне право Республіки Польща та України у контексті Європейського союзу. Porównawcze pravo karne Rzeczpospolitej i Ukrainy w kontekscie Unii Europejskiej. Монографія. Івано-Франківськ , Ополє. 2007. – Iwano-Frankivsk ,Opole. 2007.  275 с. (у співавторстві:Басай В.Д., Стадніченько С.Л.)

Фріс П.Л. Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро 2012. Навчальний посібник. Гриф МОН України. Івано-Франківськ, 2011.  868 с.

Ю.В.Кернякевич-Танасійчук Кримінально-виконавча політика України:монографія . Івано-Фрпанківськ, 2019.

Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми , за загальною редакцією Заслуженого діяча науки і техніки україни , д.ю.н.,проф., П.Л.Фріса та д.ю.н., проф.,В.Б.Харченка, Івано-Франківськ -Харків, 2016.

Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на  злочинність в умовах становлення незалежної Української держави : монографія. Івано-Франківськ, 2007.

Петечел О.Ю. Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування : монографія. Івано-Франківськ ,Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011.

Фріс П.Л. Вибрані праці. Івано-Франківськ-2014.

підручників:

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручн. Видання 3-те, доп і перероб. Одеса, Фенікс, 2018.  394 с.

Фріс П.Л. Загальна частина кримінального права України (2-ге видання) — Київ: Атіка, 2009,

Фріс П.Л.Політика у сфері боротьби зі злочинністю: теоретичні та правові проблеми (у співавторстві) . 2016 р.

Кафедра тісно співпрацює з відповідними профільними структурами провідних юридичних навчальних і наукових закладів, зокрема, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. На базі навчально-наукового Юридичного інституту створена Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю, активною роботою в якій займають викладачі кафедри. Провідні вчені цих закладів здійснюють наукове консультування докторських дисертацій, виступають рецензентами наукових видань, в спеціалізованих радах відбуваються захисти дисертацій аспірантів і викладачів кафедри навчально-наукового юридичного інституту. Водночас, викладачі кафедри залучаються до рецензування дисертаційних робіт, які виконуються в цих закладах, беруть участь в спільних наукових конференціях.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється шляхом їх участі у виконанні наукових досліджень під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі працює два студентських наукових гуртки. Результатом наукової роботи студентів є участь студентів у конкурсах наукових робіт, інших конкурсах та стипендіальних програмах, підготовка доповідей та участь у роботі студентських наукових конференцій. Кращі студенти кафедри регулярно стають призерами Всеукраїнських олімпіад з кримінального права.

В останні роки кафедра активно працює в напрямку розширення міжнародної наукової співпраці, поштовхом до якої стала співпраця з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), спільно з якою щорічно проводяться міжнародні наукові заходи.

У навчально-науковому юридичному інституті оформлений навчально-методичний кабінет кафедри кримінального права, де традиційно проводяться заняття студентів магістратури та робота наукових студентських гуртків.