Наукові школи

НАУКОВА ШКОЛА ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЮРИДИЧНОМУ  ІНСТИТУТІ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

      Кафедра кримінального права і процесу як структурний підрозділ створена у березні 1996 року рішенням Вченої ради Прикарпатського університету імені Василя Стефаника , першим керівником якої став доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрНУ Віктор Климович Грищук (1996-1997 рр.). В подальшому кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Віктор Давидович Басай (1997-2008рр.). Відповідно до рішення Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  від  30 вересня 2008 року в результаті реорганізації кафедри кримінального права і процесу, шляхом виокремлення спеціалізованих процесуальних дисциплін з кафедри кримінального права і процесу та передачі їх на новостворену кафедру судочинства, створено кафедру кримінального права. З травня 2008 року і по сьогодні кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України  Павло Львович Фріс. Кафедра є структурним підрозділом університету та навчально-наукового юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін кримінально-правового циклу і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами, провідним з яких є політика Української держави у сфері боротьби зі злочинністю.

За безпосереднім науковим керівництвом професора П.Л. Фріса сформована наукова школа вивчення проблем боротьби зі злочинністю, захищено 13 кандидатських та 3 докторські дисертації. Починаючи з 2014 року на базі кафедри кримінального права функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Сьогодні на денній та заочній формі навчаються 6 аспірантів, що продовжують працювати над проблематикою наукової школи. Крім того, розпочаті докторські дослідження «Наслідки злочинності: теоретичні і практичні аспекти» (І.Б.Медицький), «Кримінальна процесуальна політика Європейського Союзу» (Ю.І. Микитин), «Інформаційна функція кримінально правової політики України: задачі, напрями та форми реалізації» (І.В. Козич), «Агресія: юридико-психологічна оцінка» (О.Ю. Петечел). У цілому науково-педагогічний склад кафедри є авторами понад 1000 наукових праць різного спрямування. Серед них варто відзначити підручники, навчальні посібники, монографії серед яких: Фріс П.Л. «Нарис історії кримінально-правової політики України» (2005 р.); Фріс П.Л. «Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми» (2005 р.); Фріс П.Л. «Кримінальне право Польщі та України в контексті Європейського Союзу (2008 р.); Фріс П.Л. «Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини» (2009 р.); Фріс П.Л. «Кримінальне право України.Загальна частина»: Підручник для студентів вищих навчальних закладів (2004 р.); Фріс П.Л. «Кримінальне право України. Загальна частина». Видання 2-ге, доповнене та перероблене. Підручник (2008 р.); Кернякевич-Танасійчук Ю.В. «Кримінально-виконавча політика України» (2019 р.); Козич І.В. «Порівняльне кримінальне право». Навчально-методичний посібник; Медицький І.Б. «Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави» (2007 р.); Медицький І.Б. «Запобігання злочинності» (2008 р.); Медицький І.Б. (у співавторстві) «Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності» (2010 р.); Медицький І.Б. (у співавторстві) «Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012» (2011 р.); Микитин Ю.І. «Медіація у кримінальних справах: деякі правові аспекти» (2006 р.); Петечел О.Ю. «Використання спеціальнихх психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування» (2011 р.); Загурський О.Б «Судові дебати у кримінальному процесі: правові та психологічні прблеми» (2005 р.); Загурський О.Б. «Психологічні особливості судових дебатів» (2006р.); Круль С.М. (у співавторстві) «Судові та правоохоронні органи України» (2011 р.).

Кращі випускники аспірантури постійно поповнюють кадровий потенціал кафедри. Так, І.В.Козич, І.Б.Медицький, Ю.І.Микитин, О.Ю.Петечел, С.М.Круль, С.В.Кадук, В.В.Шпіляревич, сьогодні працюють штатними викладачами кафедри, утворюючи її основу. Доцент Медицький І.Б. за цикл праць у сфері кримінології (2009 р.) нагороджений Дипломом Президії Національної академії наук України в номінації «Для молодих вчених». Науковці кафедри неодноразово нагороджені почесними грамотами та подяками Івано-Франківської області державної адміністрації та Івано-Франківського міського голови.

З метою поліпшення ефективності навчально-виховної та наукової роботи кафедра активно підтримує ділові та дружні відносини з Національної Академією правових Наук України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститутом вивчення проблем злочинності НАПрНУ, провідними українськими вищими навчальними закладами, в тому числі й відомчими, а також спорідненими кафедрами цих навчальних закладів, іншими науковими школами (харківською, київською, одеською, львівською та ін.). Науковці кафедри постійно виступають рецензентами наукових видань опонентами при захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидати юридичних наук.

Кафедра кримінального права здійснює активне міжнародне співробітництво із законними науковими, державними і недержавними інституціями.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує педагогічну майстерність та науковий рівень, систематично проходячи стажування в навчальних та наукових установах України та за кордоном, зокрема Національний університет «Острозька академія», Львівський державний університет внутрішніх справ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса, Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», Collegium Civitas  (м. Варшава, Польща).

Починаючи з 2014 року щорічно в рамках співпраці з ОБСЄ кафедра проводить конференцію з питань політики в сфері боротьби зі злочинністю, участь в якій приймають провідні науковці в галузі кримінального права та кримінології з усієї України.

З 2008 року на кафедрі виконується грантовий проект за підтримки Швейцарського бюро розвитку і співробітництва (м. Берн). Проект передбачає розробку та експериментальне впровадження трирівневої моделі попередження злочинності серед неповнолітніх у м. Івано-Франківську на основі відновного підходу до вирішення кримінально-правового конфлікту. З метою забезпечення реалізації проекту та на його виконання видано розпорядження міського голови від 27 червня 2008 року про його підтримку в м. Івано-Франківську. В результаті цього вперше в  Україні елементи відновного підходу  у формуванні політики по боротьбі зі злочинністю було відображено у Регіональній цільовій програмі профілактики злочинності на 2011-2015 роки , що затверджена Івано-Франківською обласною радою 24 березня 2011 року.

В рамках співпраці з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України на базі кафедри кримінального права в жовтні 2013 року створена навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю. В межах роботи лабораторії проводяться фундаментальні  та прикладні дослідження з актуальних питань вдосконалення механізму правового регулювання політики в сфері боротьби зі злочинністю, адаптації та уніфікації внутрішнього законодавства України відповідно до принципів та норм Європейського співтовариства та міжнародного права.

Крім того, розвиваючи міжнародне співробітництво кафедри, доцент кафедри кримінального права Ю.І. Микитин проходив стажування у Польському центрі медіації (м. Варшава, 2006р.); у межах грантової роботи у сфері відновного правосуддя в червні 2008 року – у Центрах медіації міст Женеви і Цюріх (Швейцарія); став переможцем програми «Відкритий світ» конгресу США за напрямом «Верховенство права»; у жовтні 2009 року пройшов навчальне стажування у США.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється шляхом їх участі у виконанні наукових досліджень під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі діє студентський науковий гурток з актуальних проблем кримінального права (керівник-доцент І.В. Козич) та науковий гурток з кримінології та юридичної психології (керівник-доцент О.Ю. Петечел). За результатами наукової роботи під керівництвом проф. Фріса П.Л., доц. Козича І.В., доц. Медицького І.Б та доц. Шпіляревич В.В. в 2017-2019 році студенти навчально-наукового юридичного інституту здобули призові місця II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з кримінального права (м. Кривий Ріг). Крім того, за результатами наукових досліджень студентів-магістрів  кафедри було підготовлено проекти законодавчих актів, які направлено для розгляду до Верховної Ради України. У своїй роботі викладачі кафедри використовують інноваційні методи вивчення навчальних дисципліни в тому числі доц. Козичем І.В. викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» проводиться англійською мовою.

У рамках міжнародної співпраці кафедрою організовуються виступи відомих вчених зарубіжних країн перед викладачами та студентами Юридичного інституту. Так, у вересні 2011 року доктор габілітований, професор кримінального права Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського Ян Відацкі прочитав лекції для студентів Юридичного інституту з проблем сучасної оцінки злочинності та перспектив боротьби з нею. У жовтні 2011 року з лекціями перед студентами Юридичного інституту виступав професор кримінології Крістоф Хуг (м. Цюріх, Швейцарія).

Кафедра є активним учасником законотворчого процесу. Науковцями кафедри в рамках їх досліджень постійно готуються пропозиції  щодо удосконалення чинного законодавства. Крім того, проф. Фріс П.Л. та доц. Медицький І.Б. приймали участь в розробці проекту рішення Івано-Франківської міської ради «Про комплексну програму профілактики злочинності в місті до 2020 року», прийнятого 26.04.2016р.  № 101-5.

Професорсько-викладацький склад є активним учасником Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права» та систематично приймає участь у всіх заходах , що нею організовуються.

В цілому колектив кафедри кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника» активно працює та розвиває науку кримінального права та політику в сфері боротьби зі злочинністю, результати його діяльності є вагомими та належно оцінені науковим товариством, а наукові здобутки викладацького складу знайшли своє гідне місце в кримінально-правовій науці України.