Історія

Кафедра кримінального права і процесу створена у березні 1996 року (ухвала Вченої ради Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника). У зв’язку із створенням кафедри судочинства кафедру в жовтні 2008 року перейменовано в кафедру кримінального права.

Кафедра кримінального права створена 16 жовтня 2008 року на основі ухвали Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від 30 вересня 2008 року в результаті реорганізації кафедри кримінального права і процесу шляхом виокремлення спеціалізованих процесуальних дисциплін з кафедри кримінального права і процесу та передачі їх на новостворену кафедру судочинства. Кафедра є структурним підрозділом університету та Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін кримінально-правового циклу і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за цим напрямом.

Завідувачами кафедри кримінального права в різний період були: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрНУ Віктор Климович Грищук (1996-1997 рр.); доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Віктор Давидович Басай (1997-2008 рр.)

Сьогодні на кафедрі працює сім викладачів. Серед них: один доктор юридичних наук, професор П.Л. Фріс; кандидатів юридичних наук, доцентів: І.Б. Медицький, Ю.І. Микитин, О.Ю. Петечел, І.В.Козич, С.В. Кадук, В.В. Шпіляревич.

За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають доктор юридичних наук, доцент Ю.В. Кернякевич-Танасійчук, кандидат медичних наук , доцент В.М. Волошинович.

Допоміжну діяльність з організаційно-технічного забезпечення навчального процесу виконує ст.лаборант кафедри  Добрянська Т.А.

У 2013 році на базі кафедри відкрита магістратура. З 2017 року на кафедра діє магістратура за спеціалізацію 05 Кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин на денній та заочній формі навчання.

У 1999 році при кафедрі кримінального права і процесу (нині – кафедра кримінального права) відкрита аспірантура за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, яка в подальшому продовжила функціонування при кафедрі кримінального права (останній набір відбувся в 2007 році). Кращі випускники аспірантури постійно поповнюють кадровий потенціал кафедри. Так, І.Б.Медицький, Ю.І. Микитин, О.Ю. Петечел, С.В.Кадук, І.В.Козич сьогодні працюють штатними викладачами кафедри, утворюючи її основу.

З 2014 року на базі кафедри кримінального права функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право, з 2018 – 081 “Право”. Сьогодні на денній , заочній та вечірній формах навчання в аспірантурі навчаються 6 аспірантів.

Для студентів-юристів кафедра забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форм зі спеціальності 081 «Право» та ряду дисциплін за вибором студента.

Усі дисципліни, які викладають працівники кафедри, повністю забезпечені навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням якого постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри. До того ж на виконання ухвали Вченої ради Юридичного інституту при кафедрі кримінального права створено навчально-методичний кабінет (304 ауд.). Тут сконцентрована вся науково-методична робота, проводяться засідання кафедри, науково-методичного семінару кафедри, науково-теоретичних студентських гуртків. Кабінет обладнаний сучасною мультимедійною технікою, містить ряд навчальних стендів з базових дисциплін, що викладаються на кафедрі.

         

Викладання перелічених вище  дисциплін значною мірою базується на результатах науково-дослідницької роботи викладачів.

На кафедрі закладено фундамент для подальшого розвитку наукової школи доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Павла Львовича Фріса. Представники наукової школи активно розробляють питання проблематики політики держави в сфері боротьби зі злочинністю як у цілому, так і її підсистем – кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінально-виконавчої та кримінологічної (профілактичної) політик.

Наукову школу професора Фріс П.Л. представляють:  доктори наук – Савінова Н.А., Марисюк К.Б.,Кеонякевич-Танасійчук Ю.В.; кандидати наук – Медицький І.Б., Кондратішина В.В., Микитин Ю.І., Габуда А.С., Федорак Л. М., Козич І.В., Мнишенко Є.С., Шпіляревич В.В. та ін.

В межах наукової школи захищено такі кандидатські дисертації викладачів кафедри: І.Б.Медицький на тему «Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення Української держави» (Київський національний університет внутрішніх справ, 2007 р.) та Ю.І.Микитин на тему «Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні» (Національна академія прокуратури України, 2010 р.), І.В.Козич «Кримінально-правова політика в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012р.); В.В.Шпіляревич «Кримінально-правові заходи безпеки» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015р.)

На рівні докторських дисертацій проблематику наукової школи кафедри розробляють: доцент І.Б. Медицький – «Наслідки злочинності: теоретичні і прикладні аспекти»; Ю.І. Микитин – «Кримінальна процесуальна політика Європейського Союзу»; І.В. Козич – «Функції кримінально-правової політики», О.Ю. Петечел . – “Агресія: юридико-психологічна оцінка”.

Науковими та методичними здобутками нинішнього професорсько-викладацького складу кафедри є підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методичні праці, наукові статті, серед яких:

монографії – Фріс П.Л. «Нарис історії кримінально-правової політики України» (2005 р.), Фріс П.Л. «Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми» (2005 р.) Фріс П.Л. «Кримінальне право Польщі та України в контексті Європейського Союзу» (2008 р.); Фріс П.Л. «Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини» (2009 р.); Медицький І.Б. «Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення Української держави» (2007 р.); Петечел О.Ю. «Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування». (2011 р.);

підручники: Фріс П.Л. «Кримінальне право України. Загальна частина»: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Атіка, 2004. 498 с.; Фріс П.Л. «Кримінальне право України. Загальна частина». Видання 2-ге, доповнене та перероблене. Підручник. К.: АТІКА, 2008 512 с.

навчальні посібники, які рекомендовані МОН України в якості навчальних посібників для студентів юридичних вищих навчальних закладів України: Фріс П.Л. «Кримінальне право України. Загальна частина» (2004 р.); Фріс П.Л. «Збірник завдань з кримінального права. Загальна частина» (1998 р.), Фріс П.Л. «Короткий словник кримінально-правових термінів і понять» (1999 р.), Фріс П.Л. «Кримінальне право України. Загальна частина. В схемах та визначеннях» (2000 р.), Фріс П.Л. «Кримінальне право України. Тестові завдання» (2003 р.) , Медицький І.Б. “Запобігання злочинності”(2008) та ін.

Колектив кафедри організовує проведення щорічних Всеукраїнських наукових конференцій «Політика у сфері боротьби зі злочинністю», в яких постійно беруть участь провідні науковці України: доктори юридичних наук, професори, академіки Національної академії правових наук України Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Н.О.Гуторова, В.С.Зеленецький, О.М.Костенко, М.В.Костицький, М.І.Панов, В.П.Тихий, доктори юридичних наук, професори, члени-кореспонденти Національної академії правових наук України В.В.Голіна, В.К.Грищук, В.М.Дрьомін, О.М.Литвак, В.О.Навроцький, Є.Л.Стрельцов, В.О.Туляков, В.І.Шакун, Ярмиш О.Н., доктори юридичних наук, професори П.С.Берзін, В.П.Ємельянов, М.І.Мельник, М.І.Хавронюк та ін.

Кафедра була залучена до розробки Компексної програми профілактики злочинності в м.Івано-Франківськ до 2020 року, затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради від 26.04.2016 р. № 101-5.

При кафедрі кримінального права постійно діє студентський науковий гурток «Актуальні проблеми кримінально-правового регулювання». Робота гуртка здійснюється за двома напрямками:

1) Теоретичні та практичні питання кримінального права (доц.Козич І.В.);

2) Актуальні проблеми кримінології та юридичної психології (доц.Петечел О.Ю.).

До участі в роботі гуртка запрошуються студенти всіх курсів Навчально-наукового юридичного інституту та Юридичного відділення Івано-Франківського коледжу.

Одними з основних способів апробації наукових результатів студентів є їх участь в олімпіадах, конкурсах та наукових конференціях.

З метою поліпшення ефективності навчально-виховної та наукової роботи кафедра активно підтримує ділові та дружні відносини з Національною Академією Правових Наук України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститутом вивчення проблем злочинності НАПрНУ, провідними українськими вищими навчальними закладами, в тому числі й відомчими, а також спорідненими кафедрами цих навчальних закладів, іншими науковими школами (харківською, київською, одеською, львівською та ін.). Науковці кафедри постійно виступають рецензентами наукових видань, опонентами при захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата юридичних наук.

Кафедра кримінального права здійснює активне міжнародне співробітництво із закордонними науковими, державними і недержавними інституціями. Підтримуються тісні наукові контакти з Юридичним факультетом Університету в м. Ополє (Польща), Вищою школою безпеки (м. Варшава, Польща), науковцями Ягеллонського Університету (м. Краків, Польща).

З 2008 року на кафедрі виконується грантовий проект за підтримки Швейцарського бюро розвитку і співробітництва (м. Берн). Проект передбачає розробку та експериментальне впровадження трирівневої моделі попередження злочинності серед неповнолітніх у м. Івано-Франківську на основі відновного підходу до вирішення кримінально-правового конфлікту. З метою забезпечення реалізації проекту та на його виконання видано розпорядження міського голови від 27 червня 2008 року про його підтримку в м. Івано-Франківську. В результаті цього вперше в Україні елементи відновного підходу у формуванні політики по боротьбі зі злочинністю було відображено у Регіональній цільовій програмі профілактики злочинності на 2011-2015 роки, що затверджена Івано-Франківською обласною радою 24 березня 2011 року.

Викладачі кафедри П.Л.Фріс, І.Б.Медицький неодноразово брали участь у роботі міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном – у Польщі, Білорусії, Росії, Казахстані, Угорщині, Чехії.

Доцент кафедри кримінального права Ю.І.Микитин проходив стажування у Польському центрі медіації (м. Варшава, 2006 р.); у межах грантової роботи у сфері відновного правосуддя в червні 2008 року – у Центрах медіації міст Женеви і Цюріх (Швейцарія); став переможцем програми «Відкритий світ» Конгресу США за напрямом «Верховенство права»; у жовтні 2009 року пройшов навчальне стажування у США.

У рамках міжнародної співпраці кафедрою організовуються виступи відомих вчених зарубіжних країн перед викладачами та студентами Юридичного інституту. Так, у вересні 2011 року доктор габілітований, професор кримінального права Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського Ян Відацкі прочитав лекції для студентів Юридичного інституту з проблем сучасної оцінки злочинності та перспектив боротьби з нею. У жовтні 2011 року з лекціями перед студентами Юридичного інституту виступав професор кримінології Крістоф Хуг (м. Цюріх, Швейцарія).